Ίερά Μονή τού Όσίου Πατρός Ίερωνύμου, πρίν τό Άμπελοχώρι Θηβών.                     

Πρόγραμμα τής Ίεράς Πανηγύρεως τής Μεγάλης Δεσποτικής Έορτής τής Άναλήψεως τού Σωτήρος καί τού Όσίου Ίερωνύμου.                                 


→Τήν Παρασκευή 14 Ίουνίου 2024 καί ώρα 7.00 μ.μ. τό άπόγευμα, θά τελεσθεί ό Μεγάλος Πανηγυρικός Έσπερινός μέ Λιτανεία, Άρτοκλασία καί θείο κήρυγμα.                               
→Τό Σάββατο 15 Ίουνίου καί ώρα 7.15 π.μ. τό πρωΐ, θά τελεσθεί ό Πανηγυρικός Όρθρος καί ή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Άρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.
→Τό Σάββατο 15 Ίουνίου καί ώρα 7.00 μ.μ. τό άπόγευμα θά τελεσθεί ό Μεγάλος Πανηγυρικός Έσπερινός μαζί μέ τήν Παράκληση τού Όσίου Ίερωνύμου.


Άρχιμ.Άθ.Φ.

Ο χάρτη τής περιοχής, όπου έκεί βρίσκεται τό μοναστήρι.