Ό Όσιος Γέροντας Γαβριήλ ό διά Χριστόν Σαλός, μέ τό προορατικό του χάρισμα, προφητεύει γιά τά σημεία πού θά προηγηθούν πρό τής έμφανίσεως τού Άντιχρίστου στόν κόσμο.


      

  🌿🪴🌿
Καί τόν Όρθόδοξο τρόπο μέ τόν όποίο θά άντιμετωπίσουμε τόν Άντίχριστο καί τήν έποχή του.

   🌿
Καλό καί ώφέλιμο είναι νά μήν άπαξιούμε ποτέ καμία προφητεία, πού προέρχεται κυρίως άπό δοκιμασμένους πιστούς έν Χριστώ άνθρώπους καί μάλιστα μεγάλους Άγίους καί Όσίους τής Όρθοδόξου Έκκλησίας μας.
    🌿
Ή Όρθόδοξη πατερική γνώση πάντοτε σώζει, άλλά ή έγνωσμένη κοσμική καί πνευματική άγνοια ή ένδοτικότητα τής συστημικότητας δυστυχώς καταστρέφει.
   🌿🪴🌿
Καλό καί εύλογημένο Σαββατοκύριακο σέ όλους σας.
Χριστός Άνέστη.

Άρχιμ.Άθανάσιος Φ.🌹🕊️